Повернутися
до переліку новин

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Херсонбуд"

 

Повідомлення

про прийняття рішення про продовження строку діяльності пайового венчурного інвестиційного фонду

недиверсифікованого виду закритого типу «Херсонбуд»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРСОЦ-КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 33058377, далі – «Товариство», повідомляє про прийняте 12.12.2016р. рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Херсонбуд», далі – «Фонд», на 10 років до 23.01.2027 року. 

 

У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку діяльності Фонду, Товариство здійснюватиме  викуп інвестиційних сертифікатів (ІС) Фонду в його учасників, які протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття зазначеного рішення подадуть письмову заявку щодо викупу в них ІС.

 

Викуп ІС у учасників Фонду здійснюється у наступному порядку:

 1.  Місце подання заявок про викуп ІС (далі – Заявка)

Заявки надаються учасником особисто або надсилаються поштою за адресою: 01133, м.Київ, бул. Л.Українки, 34, оф. 215;

Заявки складаються у формі, встановленій Товариством, і повинні містити:

 • Звернення про викуп належної учаснику кількості ІС Фонду.
 • Реквізити учасника:

для фізичної особи – прізвище, ім'я та по-батькові, громадянство, адреса реєстрації та адреса для листування із зазначенням поштового індексу, серія та номер паспорта (чи документа, що його замінює), дата видачі та орган, що видав документ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта), реквізити рахунку, на який буде здійснюватись оплата за інвестиційні сертифікати, дата складання заявки та підпис;

для юридичної особи – повне та скорочене найменування, країна реєстрації, місцезнаходження та адреса для листування із зазначенням поштового індексу, реквізити виписки з ЄДР та код за ЄДРПОУ (для резидентів) або реєстраційний код з торговельного, банківського, судового реєстру, дані реєстраційного посвідчення про реєстрацію юридичної особи або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи за законодавством країни її реєстрації (для нерезидентів), контактні дані (телефон, факс, електронна пошта), реквізити рахунку, на який буде здійснюватись оплата за інвестиційні сертифікати, дата складання заявки, прізвище, ім'я та по-батькові особи, що підписала заявку із зазначенням підстав для здійснення повноважень (статут, довіреність, тощо), підпис та печатка юридичної особи.

2.  Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками

Для здійснення викупу належних учаснику Фонду ІС та одержання розрахунку, учасник Фонду повинен пред'явити уповноваженій особі Товариства особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

для фізичних осіб:

 • два примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою);
 • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
 • паспорт учасника Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;
 • довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

для юридичних осіб:

 • два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) та засвідченої печаткою такого учасника.
 • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
 • паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
 • оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення Товариством заходів з ідентифікації та вивчення учасників Фонду, що передбачені Законом України Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 • належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

3.  Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками

Викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а саме: 6 547,92 грн. за один ІС.

При цьому кількість ІС, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

 4.  Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття зазначеного рішення. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі учасники Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Дирекції Товариства.

Протягом 3 (трьох) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Товариство опрацьовує отримані Заявки.

 5.   Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, Товариство забезпечує продаж активів Фонду.

Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Товариство за умови згоди всіх учасників Фонду може прийняти рішення про продовження строку реалізації активів Фонду, але не більше ніж ще на 3 (три) місяці.

На наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду Товариство складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду з урахуванням витрат, та здійснює розрахунки з учасниками.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу коштів на рахунок, зазначений у Заявці.

 6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками в установлені строки

У разі якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.

13 Грудня 2016